Công ty Cổ phần FPT (FPT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00 thứ Năm ngày 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua các nội dung khác. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.