Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư mời.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và định hướng hoạt động 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và  kế hoạch kinh doanh 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2015 của Ban Kiểm soát;
+ Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.