Công ty cổ phần Everpia (EVE - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2015;
+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.