Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (EMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 30/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại Hội trường khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 03, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014;

Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;

Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2014;

Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2015;

Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;

Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức – Tp.HCM.

Vào các ngày từ Thứ 2 đền Thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30/07/2015 và xuất trình sổ sở hữu chứng khoán và CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.