Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (EMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Đầu tháng 01 năm 2016. (dự kiến tổ chức vào ngày làm việc trong tuần)

- Địa điểm thực hiện: dự kiến khách sạn Victory

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2015.

+ Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.