CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2017

- Lý do và mục đích:
+ Trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền
+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
1. Trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông, tầng 11, tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:
-     Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu cũ được nhận 07 cổ phiếu mới)
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 146 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì sẽ được nhận 146*7/100 = 10,2 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngưởi sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông, tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.