Công ty cổ phần Elmich (EIG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2016

-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

-     Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016
-     Địa điểm thực hiện: Tại thành phố  (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt  động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.