Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

- Lý do và mục đích: Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

1, Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) là 11 người. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là 05 thành viên.

- Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 24/11/2015.

- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: từ ngày 24/11/2015 đến hết ngày 08/12/2015.

- Dự kiến tổng hợp ý kiến: ngày 08/12/2015.

2, Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến: 8 giờ, thứ ba, ngày 15/12/2015

- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Nội dung dự kiến:

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.