Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2015

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp cụ thể: được ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 gửi đến các cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.