CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

- Lý do và mục đích:        Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:              1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐH:   Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.

- Địa điểm thực hiện:        Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp ĐH:                  

+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.