Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 2 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18, Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, định hướng năm 2016; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.