Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau cho cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ  Công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.