Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  ½ ngày, vào hồi 13h00 ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty;
+ Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội  đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội  đồng Quản trị;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Một số vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.