Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari (DVH - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ông ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2016.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.