CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  03/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tòa nhà  Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
+ Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.