CTCP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh (DTV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (Khóm 1, Phường 9, TP. Trà Vinh).

- Nội dung họp:

* Báo cáo KQSXKD năm 2015, kế hoạch 2016 của Tổng Giám đốc.
* Báo cáo của HĐQT năm 2015, định hướng chiến lược 2016.
* Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
* Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.