Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Số 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi năm 2014 và dự chi năm 2015;

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các vấn đề khác của đại hội (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.