Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ năm 2015 bằng tiền
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông
-  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
-  Nội dung họp:
 + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 + Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2015
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2015 và dự chi năm 2016;
+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
+ Các vấn đề khác của  Đại hội (nếu có).
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:  8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/05/2016
-  Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/05/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.