Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015

- Mã quyền mua: MIRDST151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRDST1510

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 21/09/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 23/10/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 15.500.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 9,19:155 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 9,19 quyền mua sẽ được mua 155 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):     

+  Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+  Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu DST sẽ được phân bổ 100 quyền mua. Số cổ phiếu được mua được tính toán như sau: 100*(155/9,19) = 1.686,61 cổ phiếu. Vậy, cổ đông sẽ được quyền đặt mua tối đa 1.686 cổ phiếu, 0,61 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 12/10/2015.

+ Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần chào bán kèm theo quyền mua hoặc được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3) trong thời gian thực hiện quyền.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 20/10/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.