Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: +  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015
+  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch hoạt  động sản xuất kinh doanh 2016;
+  Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016;
+  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động đầu tư dự án của Công ty) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất;
+  Thông qua việc  ủy quyền cho HĐQT: quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu …) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.