Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích  : Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến cuối tháng 06/2015

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: 

+  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;

+  Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015;

+  Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+  Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.