Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Lầu 5 khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát 2015;
+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ  Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
+ Các nội dung khác liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.