Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (DPM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do: Chi trả cổ tức bằng tiền  đợt 2 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/06/2015

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2015, xuất trình CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.