Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/04/2016
- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng – 371 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
- Nội dung họp:   
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Báo cáo phương án sáp nhập DPC và BMP;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.