Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: cuối tháng 5 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau
- Nội dung chính họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị  năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.