Công ty cổ phần Thép DANA - Ý (DNY- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  24/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác (nếu có).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.