Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt  động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về  kết quả kinh doanh của Công ty và kết qủa hoạt  động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả  cổ tức năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ của Công ty;
+ Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.