Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18 – 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình xin tăng vốn Điều lệ;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
+ Các nội dung khác theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.