Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể đến Quý cổ đông trong thư mời họp. 

 - Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
+ Kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

 b. Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015:

+ Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
+ Thời gian thanh toán: 05/04/2016;
+ Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO (địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0511.3817137) kể từ ngày 05/04/2016 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (sáng từ 7h30 – 11h30, chiều  từ 13h30 – 17h00). Cổ đông khi đến nhận cổ tức mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.