Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin (DLT- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 18/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Công ty, tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế (do quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia Hội đồng quản trị);
+ Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.