CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Gia Lai, Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trên thư mời ĐHCĐ.
- Nội dung họp:
+  Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2015;
+  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.