CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/12/2016

Lý  do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nội dung cụ thể:
1. Trả  cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:
- Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.575.583 cổ phiếu

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 100:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.383.722 cổ phiếu

-  Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.