CTCP Du lịch Cần Thơ (DLC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:      

+Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2014.

+Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

+Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.