CTCP Du lịch Cần Thơ (DLC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 07/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 – 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.