CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức long Gia Lai (DL1 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 16/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku, Gia Lai. Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trên thư mời ĐHCĐ

- Nội dung họp:

* Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, chiến lược phát triển của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo.
* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
* Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.
* Thông qua các tờ trình:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016.
*Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.