CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức long Gia Lai (DL1 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp ĐH: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong công văn về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

- Địa điểm họp ĐH: Thành phố Pleiku, Gia Lai. Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trên thư mời ĐHCĐ

- Nội dung họp:

* Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, chiến lược phát triển của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo.

* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

* Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.

* Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015.

*Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.