Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 14/04/2016 đến 25/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.
+ Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.
+ Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2016.
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến mức thù lao cho năm 2016.
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.