CTCP DIC - Đồng Tiến (DID - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT.
+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015.
+ Kế hoạch SXKD năm 2016.
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Chỉnh sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.
+ Và các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.