Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do: Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.dic-intraco.vn

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.dic-intraco.vn.

- Nội dung họp: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.