Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015;
+ Phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.