CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
+ Phương hướng và nhiệm vụ năm 2016;
+ Mức chi trả cổ tức năm 2016;
+ Các nội dung xin ý kiến cổ đông: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi Điều lệ, nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.