Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 27/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Đồng Khởi 2, Số 210B, ĐL Đồng Khởi, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

b. Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.