CTCP Hóa An (DHA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổ chúc phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ

- Địa điểm thực hiện: Tổ chúc phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.