CTCP Công trình giao thông Đồng Nai (DGT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: trong tháng 4.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

* Thông qua báo cáo hoạt  động HĐQT năm 2015, kế hoạch 2016;
* Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
* Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;
* Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
* Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
* Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
* Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016;
* Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên  cho HĐQT và BKS năm 2016;
* Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020);
* Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.