Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:             26% (100 cổ phiếu được nhận 26 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Cổ phiếu là cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, toàn bộ phần lẻ thập phân sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ đông sẽ được nhận bằng tiền mặt.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phần của Công ty. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là 155:100x26% = 40,03 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu là cổ tức cổ đông A sẽ được nhận là 40 cổ phần, số lẻ 0,03 cổ phần cổ đông A sẽ được nhận bằng tiền mặt là  0,03x10.000 đồng =300 đồng và số cổ phiếu quỹ Công ty mua lại tương ứng 0,03 cổ phần.

 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.