Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (DFC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 28/04/2016
-     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11, tổ 47 thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt  động năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế  hoạch chia cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.