Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 1, Phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ, Số 691 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Nội dung họp:

 + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
 + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 + Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.