Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRDCL151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRDCL1516

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.059.480 cổ phần

- Giá phát hành: 20.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử  lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ  phiếu không đặt mua hết (nếu có): không có.

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu cổ đông được mua từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/07/2015 đến ngày 03/08/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và  nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/07/2015 đến ngày 08/09/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, số 150 đường 14/09, Phường 5, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0703 822533 ;Fax 0703 822129.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.