Công ty cổ phần DIC số 4 (DC4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8 giờ Thứ Bảy, ngày 23/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường lớn khách sạn Cap Saint Jacques, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
* Báo cáo của Tổng giám  đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
* Báo cáo của Ban kiểm soát.
* Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
* Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
* Các nội dung khác liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.