CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (DC2 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời.

- Nội dung họp: áo cáo và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.